"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 16-11-2019 (சனிக்கிழமை) அன்று நூலகர் மற்றும் முறைசாரா ஆய்வாளர் திரு.ரெங்கையா முருகன் அவர்களின் சிறப்புரை.


அண்ணாநூற்றாண்டுநூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 16-11-2019 சனிக்கிழமை அன்று நூலகர் மற்றும் முறைசாரா ஆய்வாளர் திரு.ரெங்கையா முருகன் அவர்கள் "நான்கு நகரங்களில் வ. உ. சி" எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன் கலந்துரையாடவுள்ளார். இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்!

"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 19.10.2019 (சனிக்கிழமை) அன்று முனைவர். மா. மாதமுத்து அவர்களின் சிறப்புரை.

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம்  19.10.2019  சனிக்கிழமை அன்று தமிழ்நாடு இயற்கை மருத்துவ சங்கத் தலைவர் முனைவர். மா. மாதமுத்து  அவர்கள் "காந்தியடிகள் வாழ்வும் வாக்கும்" எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன்  கலந்துரையாடவுள்ளார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்!

"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 12.10.2019 (சனிக்கிழமை) அன்று மருத்துவர் ஜெ.பி. வெண்தாமரைச் செவ்வி அவர்களின் சிறப்புரை.

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம்  12-10-2019  சனிக்கிழமை அன்று மருத்துவர் ஜெ.பி. வெண்தாமரைச் செவ்வி எம். டி.(சி) அவர்கள் "நலம் தரும் நம் நாட்டு மருத்துவம்" எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன்  கலந்துரையாடவுள்ளார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்!

"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 21.09.2019 (சனிக்கிழமை) அன்று மருத்துவர், சொற்பொழிவாளர் Dr. A. பிரபாகர் அவர்களின் சிறப்புரை.

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம்  21-09-2019  சனிக்கிழமை அன்று மருத்துவர், சொற்பொழிவாளர் Dr. A. பிரபாகர் அவர்கள்  " தீர்ப்பைத் திருத்திய திருவள்ளுவர்  " எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன்  கலந்துரையாடவுள்ளார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்!