பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் (13.10.2018) அன்று எழுத்தாளர் G.S. சுப்பிரமணியன்

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் "பொன்மாலைப் பொழுது" எனும் நிகழ்வில் வாரம் ஓர் இலக்கிய ஆளுமைகள் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றி வருகின்றனர். சனிக்கிழமை தோறும் மாலை 6.00 மணிக்கு நடைபெறும் இந்நிகழ்வு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் YouTube சேனலில் (https://www.youtube.com/aclchennai) நேரடியாகவும் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றது

இந்த வாரம்   
பொன்மாலைப் பொழுது - அக்டோபர் 13, 2018


Weekly Children Program - Flying High - 14.10.2018


This is to inform that  Anna Centenary Library to be conducted children's  program  for  this week  on the topic of  Flying High " Resource person: Samskriya Foundation   So kindly participate with your kid(s).  
Resource persons : Samskriya Foundation
Date  : 14.10.2018 (Sunday)
Time  : 11.00 am to 12.30 pm
Venue : Children's Section, First Floor,
             Anna Centenary Library 
              Kotturpuram - Chennai-8

Website : www.annacentenarylibrary.org.

Weekly Children Program - Traditional Games of TamilNadu - 07.10.2018


This is to inform that  Anna Centenary Library to be conducted children's  program  for  this week  on the topic of  Traditional Games of TamilNadu  So kindly participate with your kid(s).  
Resource persons : Kreeda Team
Date  : 07.10.2018 (Sunday)
Time  : 11.00 am to 12.30 pm
Venue : Children's Section, First Floor,
             Anna Centenary Library 
              Kotturpuram - Chennai-8

Website : www.annacentenarylibrary.org.

பொன்மாலைப்பொழுதில் இந்த வாரம் (06.10.2018) அன்று எழுத்தாளர் லஷ்மி சரவணகுமார்

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் "பொன்மாலைப் பொழுது" எனும் நிகழ்வில் வாரம் ஓர் இலக்கிய ஆளுமைகள் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றி வருகின்றனர். சனிக்கிழமை தோறும் மாலை 6.00 மணிக்கு நடைபெறும் இந்நிகழ்வு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் YouTube சேனலில் (https://www.youtube.com/aclchennai) நேரடியாகவும் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றது
பொன்மலை பொழுது நிகழ்வு #76
அக்டோபர் 6, 2018, சனிக்கிழமை: மாலை 6 மணி 
எழுத்தாளர் லஷ்மி சரவணகுமார்
Click image for Larger View