"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 24.08.2019 (சனிக்கிழமை ) அன்று உளவியலாளர் எஸ். கன்சல் மகரிபா அவர்களின் சிறப்புரை

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம்  24-08-2019 (சனிக்கிழமை) அன்று  உளவியலாளர்/ இணை பேராசிரியர் எஸ். கன்சல் மகரிபா  அவர்கள்  " குழந்தை வளர்ப்பு & குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் உளவியல் பிரச்சினைகள் " எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன்  கலந்துரையாடவுள்ளார். இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்...
அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்!


"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 03.08.2019 (சனிக்கிழமை) அன்று இயற்கை விவசாயி கிருஷ்ணா மெக்கன்சி அவர்களின் சிறப்புரை

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம்  03-08-2019 (சனிக்கிழமை) அன்று இயற்கை விவசாயி கிருஷ்ணா மெக்கன்சி அவர்கள்  "பாரம்பரிய உணவின் வழி இயற்கை அன்னையை போற்றுதல்" எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன்  கலந்துரையாடவுள்ளார். இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்...
அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்!

"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 20.07.2019 (சனிக்கிழமை) அன்று மருத்துவர் மரியானோ ஆண்டோ புருனோ அவர்களின் சிறப்புரை

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம்  20-07-2019 (சனிக்கிழமை) அன்று மருத்துவர் மரியானோ ஆண்டோ  புருனோ அவர்கள் "   மருந்து மற்றும் மருத்துவ ஆராச்சிகள் - அன்றும் இன்றும் " எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன்  கலந்துரையாடவுள்ளார். இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்...
அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்!


"பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம் 06.07.2019 (சனிக்கிழமை) அன்று மருத்துவர் அக்பர் கவுசர் அவர்களின் சிறப்புரை

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வழங்கும் "பொன்மாலைப்பொழுது" நிகழ்வில் இந்த வாரம்  06-07-2019 (சனிக்கிழமை) அன்று மருத்துவர் அக்பர் கவுசர் அவர்கள் "நோய்களை தீர்க்கும் தெய்வீக மரங்கள்" எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி வாசகர்களுடன்  கலந்துரையாடவுள்ளார். இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்...
அனுமதி இலவசம் ! அனைவரும் வாரீர்!