தமிழ்நாட்டிலிருந்து இந்தியா கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை ஏராளம் ! - பொருளியலாளர் ஜெயதி கோஷ்

Posted by Anna Centenary Library on 3:26 PM


நன்றி :  இந்து தமிழ் திசை 

 https://www.hindutamil.in/amp/news/opinion/columns/943757-interview-with-economist-jayati-ghosh.html